Email
info@karismacademy.com

ارکان و مزاج

ارکان چهارگانه
از دیدگاه طب سنتی عوامل تشکیل دهنده جهان خلقت و بدن انسان چهار عنصر اصلی است. در واقع این چهار عنصر حروف الفبای طب سنتی هستند و اطبا عناصر تشکیل دهنده موجود زنده و غیرزنده را با خاصیتی که هر کدام از این ارکان به آنها می دهند نام گذاری می کنند.
این ارکان شامل آتش، هوا، آب و خاک هستند.
این ارکان با توجه به خاصیتهایی که می توان به هر عنصری داد تعریف شده اند. مثلاً در گذشته عناصر را یا خشک می دانستند یا تر یا گرم می دانستند یا سرد، و با توجه به این ماهیتها این خاصیتها را ترکیب کرده و نمایی برای هر ترکیب مشخص می کردند. برای مثال اگر عنصری خاصیت سردی و تری بیشتری داشته باشد، رکن آب اگر خاصیت گرمی و خشکی داشته باشد آتش، اگر خاصیت گرمی و تری داشته باشد هوا و خاصیت سردی و خشکی داشته باشد، خاک نام می گیرد.

مزاج شناسی


مزاج
مزاج عبارت است از حالتی که در اثر واکنش متقابل ارکان چهارگانه پدید می آید که باعث می شود حالت فعالیت کل بدن یا اجزای بدن مشخص شود. باید دانست که هر فردی دارای مزاجی است مربوط به خود که با مزاجهای دیگر افراد متفاوت است.
برای تعریف مزاج بیشتر اعمال فیزیولوژی بدن هر فرد را مد نظر قرار می دهند. به این مفهوم که وضعیت دینامیک یعنی طرز عمل اعضای بدن در تغییر مزاج مؤثر است.
برای اینکه معنی کاملی از مزاج در ذهن روشن شود باید دانست که هر کسی استعداد پذیرش بعضی از بیماریها را دارد و در مقابل بعضی مقاوم است، با علم به این کیفیت مزاج عبارت است از طرز واکنش شخص در مقابل عوامل بیماری. در طرز واکنش اشخاص، بعضی واکنشها ثابت است و بیشتر مشاهده می شود و برخی واکنشها متغیر است. از این واکنشها مزاج فرد را می توان شناخت. از اول قرن بیستم پزشکان و دانشمندان اروپایی دو موضوع را در دانش پزشکی مورد توجه کامل قرار داده اند. و به تدریج که مطالعات و آزمایشات علمی درباره آن پیشرفت کرد اهمیت آن روزافزون گردید. یکی از آن دو، سیستم عصبی (نورولوژی) و دیگری غدد مترشحه داخلی (علم آندوکرینولوژی) را تشکیل می دهد کلیه اعمال حیاتی و هر گونه فعل و انفعالات شیمیایی بدن تحت نظر مستقیم این دو دستگاه انجام می گردد و هر اختلالی که در عملکرد اعضای بدن بروز کند دخالت مستقیم این دو دستگاه در آن محرز است و چون خود این دو دستگاه با هم ارتباط بسیار نزدیک دارند امروزه آنها را مجموعاً به نام سیستم نرواندوکرین می نامند.

پس در نهایت انواع مزاج از نظر ترکیب شامل موارد زیر است.
مزاج ساده: 1- گرمی 2- سردی 3- تری 4- خشکی
مزاج مرکب: 5- گرم و تر 6- گرم وخشک 7- سرد وتر 8- سردو خشک
9- مزاج معتدل

 
نظرات

نظر شما درباره این مطلب